Posted in:Aktualności

Wałcz, dnia 22.08.2017r.

Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz

ogłasza nabór na stanowisko pracy: Kierownik Działu Centralnej Sterylizacji

 

1. Wymagania określone dla stanowiska :

 • wykształcenie wyższe i ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych wg programu zatwierdzonego przez Ministerstwo Zdrowia i 3 lata pracy w zawodzie lub
 • wykształcenie średnie medyczne i ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych wg programu zatwierdzonego przez Ministerstwo Zdrowia i 6 lat pracy w zawodzie
 • znajomość obsługi komputera w szczególności pakietu Microsoft Office
 • umiejętność pracy w zespole

2. Zakres zadań na stanowisku:

 • zapewnienie najwyższej jakości usług w zakresie sterylizacji i dezynfekcji sprzętu,
 • planowanie,organizowanie i prowadzenie ciągłej kontroli przyjętych technologii w zakresie dezynfekcji i sterylizacji,
 • organizowanie i nadzorowanie pracy personelu zatrudnionego w dziale,
 • prowadzenie kontroli sprawności urządzeń i sprzętu,
 • dbanie o właściwy nadzór sanitarny,
 • udział w pracach Działu Zamówień Publicznych i Logistyki związanych bezpośrednio z kierowanym działem.

3. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
 • kserokopie świadectw pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych – Dz.U.2014.1182 j.t.)

4. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 08.09.2017 r. do Działu Kadr (pokój nr 121)

bądź na adres: 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44,

78-600 Wałcz lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@107sw.mil.pl

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu: 261 47 28 23

 

5. Termin otwarcia ofert.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o terminie przeprowadzenia rozmów z kandydatami i o wynikach naboru, kandydaci

zostaną powiadomieni telefonicznie.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

źródło: http://107szpitalwojskowy.sisco.info/?stanowiska=1&status=1