Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

aqu

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217) Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 78-600 Wałcz, ul. Kołobrzeska 44

 Ogłasza

konkurs ofert w celu zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych podmiotom wykonującym działalność leczniczą lub osobom legitymującym się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny w szczególności:

1. Udzielania świadczeń zdrowotnych w oddziałach i komórkach organizacyjnych szpitala :

 1. Oddział Chorób Wewnętrznych;
 2. Oddział Chorób Zakaźnych;
 3. Oddział Pediatryczny;
 4. Oddział Neurologiczny;
 5. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
 6. Oddział Chirurgii Ogólnej;
 7. Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej;
 8. Oddział Okulistyczny;
 9. Oddział Otolaryngologiczny;
 10. Oddział Ginekologiczno – Położniczy;
 11. Oddział psychiatryczny;
 12. Pododdział neonatologiczny
 13. Izba przyjęć
 14. Zakład Diagnostyki Obrazowej;
 15. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
 16. Apteka zakładowa

2. Pełnienia dyżurów medycznych stacjonarnych w oddziałach i komórkach organizacyjnych szpitala:

 1. Oddział Chorób Wewnętrznych;
 2. Oddział Pediatryczny z Pododdziałem Neonatologicznym
 3. Oddział Neurologiczny;
 4. Oddział Chirurgii Ogólnej;
 5. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
 6. Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej;
 7. Oddział Ginekologiczno – Położniczy;
 8. Izba Przyjęć

3. Pełnienia dyżurów medycznych gotowości w oddziałach i komórkach organizacyjnych szpitala:

 1. Oddział Chorób Zakaźnych;
 2. Oddział Okulistyczny,
 3. Oddział Otolaryngologiczny;
 4. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
 5. Oddział Psychiatryczny.
 6. Oddział Chirurgii Ogólnej

4. Udzielenia świadczeń zdrowotnych w poradniach (pracowniach, zakładach) specjalistycznych oraz podstawowej opieki zdrowotnej:

 1. Poradnia Neurologiczna;
 2. Poradnia Chirurgii Ogólnej;
 3. Poradnia Zakaźna;
 4. Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy;
 5. Poradnia Urazowo – Ortopedyczna;
 6. Poradnia Okulistyczna;
 7. Poradnia Otolaryngologiczna;
 8. Poradnia Diabetologiczna;
 9. Poradnia Endokrynologiczna;
 10. Poradnia Kardiologiczna;
 11. Poradnia Gastroenterologiczna;
 12. Pracownia Endoskopowa;
 13. Poradnia Stomatologiczna;
 14. Badania kierowców i pracowników ochrony fizycznej;
 15. Poradnia medycyny pracy;
 16. Poradnia Zdrowia Psychicznego;
 17. Pracownia USG
 18. Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

 

I.

 

 1. Umowa może być zawarta na czas nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 3 lata.
 2. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych nastąpi 1 stycznia 2016 r.
 3. Ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, regulaminem przeprowadzania konkursu, wzorem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się na stronie internetowej Szpitala www.107sw.mil.pl lub Sekretariacie Szpitala w godzinach od 8:00 do 13:30.

 

II.

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej hasłem “Konkurs ofert na ……………… “(wpisać rodzaj świadczenia) w Sekretariacie Szpitala do godz. 14.00 w dniu 13 października 2015 r.
 2. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie – jeżeli wpłynie do adresata do godz. 14:00 w dniu, o którym mowa w pkt. 1.

 

III.

 1. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 października 2015 r. w Sekretariacie Szpitala o godz. 12:00 – w trakcie otwarcia ogłoszone zostaną jedynie nazwiska/firmy oferentów.
 2. Oferty będą rozpatrzone w terminie do 14 dni od daty zakończenia składania ofert.
 3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty zawierające dane, o których mowa w § 6 Regulaminu Przeprowadzenia Konkursu Ofert, złożone na formularzu udostępnionym przez Udzielającego Zamówienie.
 4. O rozstrzygnięciu konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

IV.

Termin związania ofertą obowiązuje Oferenta przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

V.

Szpital zastrzega sobie prawo do:

 1. odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,
 2. swobodnego wyboru oferty,
 3. negocjacji z oferentami w przypadku złożenia ofert o tych samych cenach lub            w przypadku złożenia ofert o cenie przekraczającej możliwości finansowe Udzielającego Zamówienia.

 

VI.

 1. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, Oferent może złożyć do Komisji Konkursowej umotywowaną pisemną skargę. Komisja Konkursowa rozpatrzy skargę w ciągu 3 dni roboczych od daty jej złożenia. Do czasu rozpatrzenia skargi postępowanie konkursowe będzie zawieszone.
 2. Po rozstrzygnięciu konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania powiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu Oferent może złożyć do Udzielającego Zamówienie umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu. Protest będzie rozstrzygnięty najpóźniej do 7 dni roboczych od daty jego złożenia. Wniesienie protestu po zawarciu umowy jest niedopuszczalne
 3. Szpital zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny.
 4. Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Regulaminie konkursu.

Dyrektor

107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ

mgr Marek Kornet

Szczegóły: http://107szpitalwojskowy.sisco.info/?stanowiska=1&idr=44&status=1

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu