Akredytacja

Cotygodniowa odprawa kadry kierowniczej, jaka odbyła się w dniu 10- go maja 2019 r miała uroczysty charakter. Na ręce pielęgniarek/ położnych oddziałowych i koordynujących, dyrekcja szpitala przekazała serdeczne życzenia dla wszystkich pielęgniarek, pielęgniarzy, położnych z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej. Dyrektor Marek Kornet podziękował za ich pełną zaangażowania pracę. Podkreślił wyjątkowość tego zawodu.
Uroczysta odprawa była również dobrą okazją do przekazania, oficjalnej informacji pracownikom o uzyskaniu certyfikatu akredytacji CMJ.

Czym jest akredytacja?

Akredytacja jest uznanym i sprawdzonym na świecie systemem oceny, opieki zdrowotnej. Ściśle związana jest  z system wymogów i standardów, dotyczących wyposażenia szpitala oraz organizacji jego pracy. Nakierowana jest na stymulowanie  procesu poprawy jakości a tym samym bezpieczeństwa opieki medycznej. A zatem akredytacja jest zewnętrznym procesem oceny, który dotyczy instytucji opieki zdrowotnej, dobrowolnie poddających się tej ocenie. Uzyskane wskaźniki określają stopień zgodności ze znanymi standardami akredytacyjnymi. W oparciu o te ogólnodostępne, usystematyzowane standardy dokonywana jest ocena zewnętrzna placówki. Wyznaczone standardy ściśle związane są z poprawą jakości świadczonych usług jak również bezpieczeństwem pacjenta. W praktyce akredytacja oznacza dla szpitala obowiązek zbierania i analizy danych dotyczących działalności medycznej, między innymi zdarzeń niepożądanych, zakażeń szpitalnych, zgonów, rehospitalizacji czy reoperacji. Takie analizy dotyczą sytuacji odbiegających od przyjętej normy. Analizowane obszary pozwalają na zmianę praktyki a tym samym wpływają na poprawę jakości świadczonych usług. Szpital akredytowany bierze współodpowiedzialność za efekt końcowy leczenia.

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie jest profesjonalnym i jedynym w Polsce ośrodkiem akredytacyjnym. Procedura akredytacyjna dotyczy oceny spełniania przez jednostkę medyczną standardów akredytacyjnych. Odbywa się ona w oparciu o przegląd akredytacyjny na terenie danej jednostki medycznej. Zespół wizytatorów dokonuje przeglądu dokumentacji medycznej oraz dokumentacji związanej z procesem zarządzania. Ocena spełniania poszczególnych standardów odbywa się również w oparciu o obserwacje środowiska medycznego jak również prowadzenie wywiadów z pracownikami i pacjentami.

Obszary poddawane ocenie:

 • ciągłość opieki
 •  prawa pacjenta
 • ocena stanu pacjenta
 • opieka nad pacjentem
 • kontrola zakażeń
 • zabiegi i znieczulenia
 • farmakoterapia
 • laboratorium
 • diagnostyka obrazowa
 • odżywianie
 • poprawa jakości i bezpieczeństwo pacjenta
 • zarządzanie ogólne
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie informacją
 • zarządzanie środowiskiem opieki

Z takiego przeglądu sporządzany jest raport. Na podstawie wyników przeglądu Rada Akredytacyjna CMJ dokonuje punktowej oceny spełnienia poszczególnych standardów i przedstawia swoje stanowisko Ministrowi Zdrowia, a ten nadaje szpitalowi tytuł szpitala akredytowanego lub nie. Akredytacji udziela Minister Zdrowia, na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej, w formie certyfikatu akredytacyjnego Procedura akredytacyjna jest odpłatna. Uzyskany Certyfikat akredytacyjny stanowi dowód, iż podmiot leczniczy cechuje się wysokim poziomem funkcjonowania oraz dobrą jakością udzielanych świadczeń. Korzyści akredytacji zauważalne są po stronie pacjenta ale również po stronie personelu: „zwiększenie poziomu jakości bezpieczeństwa opieki, zwiększenie bezpieczeństwa zatrudnionych, zadowolenie i satysfakcję pacjentów, poprawa przepływu informacji i komunikacji między działami, wspieranie edukacji personelu, podnoszenie kwalifikacji, ujednolicenie zasad sprawowania opieki nad pacjentem w oparciu o podstawy naukowe, monitorowanie funkcjonowania własnej działalności klinicznej, poznanie oczekiwań pracowników, prowadzenie wewnątrzszpitalnych projektów poprawy jakości, stymulacje pracy zespołowej, popularyzacje dobrych wzorów organizacyjnych, sprzyjanie konkurencyjności szpitali „(Przewodnik po procesie 2011 Kraków)

To jest odpowiedź na pytanie, czemu służy akredytacja. Certyfikat akredytacyjny jest rankingujący w zakresie kontraktowania świadczeń, daje szpitalowi wyższą ocenę jego oferty, a tym samym daje szansę na wyższy kontrakt w porównaniu do szpitala, który takiego certyfikatu nie posiada. Wg. danych GUS na koniec 2016 roku działało 957 stacjonarnych szpitali ogólnych oraz 194 szpitale dzienne, tylko 195 Szpitali posiada certyfikat akredytacji CMJ (dane na dzień 06.05.2019 r.) Można powiedzieć, że szpitale akredytowane to elita wśród podmiotów medycznych.
Jesteśmy jednym z nich.

 

Wałcz, dnia 13.05.2019 r

Krystyna Krogulewska

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu