Ponowne zgłoszenie do ubezpieczenia dziecka, które pracowało w czasie wakacji

prabtjp

Uwaga! Przypominamy, że w przypadku, gdy członek rodziny osoby ubezpieczonej uzyskał inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, np. podjął pracę wakacyjną, lub utracił status członka rodziny, np. zakończył naukę, osoba ubezpieczona ma obowiązek powiadomić o tym płatnika składki, który zgłosi do ZUS wyrejestrowanie członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego.
Po ustaniu sezonowego zatrudnienia członek rodziny, który nie ukończył 26 lat i kontynuuje naukę, winien być ponownie zgłoszony do ubezpieczenia rodzica!

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny

Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma ustawowy obowiązek zgłosić do Funduszu członków rodziny, o ile nie podlegają oni ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

Obowiązek zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego realizowany jest poprzez płatnika składki, np.

 • w przypadku pracownika – poprzez pracodawcę
 • w przypadku zleceniobiorcy – poprzez zleceniodawcę
 • w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą – sama zgłasza, w ZUS
 • w przypadku osoby pobierającej zasiłek stały – poprzez MOPR
 • w przypadku osoby pobierającej zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne – poprzez ZUS
 • w przypadku emeryta lub rencisty – poprzez ZUS lub KRUS
 • w przypadku bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy – poprzez urząd pracy
 • w przypadku ubezpieczających się dobrowolnie – sami zgłaszają, w ZUS
 • w przypadku rolnika – sam zgłasza w KRUS

W rozumieniu ustawy członkami rodziny są:

 • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk, dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,
 • małżonek (z wyłączeniem małżonka, z którym osoba ubezpieczona pozostaje w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu),
 • krewni wstępni (ojciec, mama, dziadek, babcia) pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym

Członkowie rodziny, po zgłoszeniu ich do ubezpieczenia, uzyskują prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia nie ma wpływu na wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia uprawnionych członków rodziny spoczywa także na osobie ubezpieczającej się dobrowolnie.

 

Zgłoszenie do ubezpieczenia dziecka, które nie jest ubezpieczone jako członek rodziny

Dzieci do 18 roku życia, a jeśli kształcą się dalej, do 26 roku życia, niezgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członkowie rodziny lub z innego tytułu, zgłaszane są do ubezpieczenia zdrowotnego przez następujące podmioty:

 • dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego nieprzebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej – przez ośrodek pomocy społecznej na wniosek opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka albo z własnej inicjatywy.
 • dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej – przez placówki pełniące funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze i domy pomocy społecznej
 • uczniowie – przez szkoły
 • słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli- przez zakłady kształcenia nauczycieli
 • studenci i uczestnicy studiów doktoranckich – przez szkoły wyższe, jednostki prowadzące studia doktoranckie

 

Terminy zgłoszenia do ubezpieczenia

Płatnicy składek są zobowiązani do sporządzenia i przekazania do ZUS zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członka/ członków rodziny osoby ubezpieczonej – na formularzu ZUS ZCNA – w terminie 7 dni od dnia powstania uprawnień członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego.

Zgłoszenie do Funduszu członków rodziny osoby ubezpieczonej jest podstawą do wystawienia legitymacji rodzinnej lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. Analogicznie- wyrejestrowanie skutkować musi powiadomieniem ubezpieczonego o utracie uprawnień członka rodziny.

 

Aktualizacja zgłoszenia do ubezpieczenia

Osoba ubezpieczona ma obowiązek powiadomić płatnika o każdej zmianie danych lub o błędach podanych we wcześniej złożonym zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego. Płatnik winien dokonać weryfikacji zgłoszenia na obowiązującym druku, tak aby pozostawało ono w zgodzie ze stanem faktycznym i obowiązującymi przepisami. Zgłoszenie zmiany jest przekazywane do ZUS.

 

Wyrejestrowanie z ubezpieczenia

W przypadku, gdy członek rodziny osoby ubezpieczonej uzyskuje inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego (np. kończy studia i podejmuje pracę), lub traci status członka rodziny, ubezpieczony powiadamia o tym płatnika składki, a ten zgłasza wyrejestrowanie członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeśli osoba ubezpieczona traci prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, np. na skutek rozwiązania umowy o pracę lub zaprzestania działalności gospodarczej, płatnik składki ma obowiązek wyrejestrować z ubezpieczenia wszystkich członków jej rodziny.

Płatnik składki ma obowiązek sporządzić i przekazać do ZUS zgłoszenie wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny osoby ubezpieczonej w terminie 7 dni od:

 • dnia ustania uprawnień członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
 • dnia wyrejestrowania ubezpieczonego z ubezpieczenia zdrowotnego.

Zgłoszenie wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego odbywa się na druku ZUS ZCNA. Zgłoszenie wyrejestrowania jest przekazywane do ZUS.

źródło: http://www.nfz-szczecin.pl/n-3345-1.htm

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu