Czas to Mózg

W dniu 27.05.2019 r, o godzinie 8.00 w sali konferencyjnej, odbył się wykład dotyczący współczesnych metod leczenie udarów mózgu. Tematyka udaru to zagadnienie ważne medycznie jak i społecznie. Udar jest trzecią co do częstości, przyczyną zgonów i najważniejszą przyczyną niesprawności u osób dorosłych. Połowa osób, która przeżyje, zmaga się z niedowładami, zaburzeniami mowy lub innymi dysfunkcjami. Większość z nich musi być otoczona całodobową opieką dotyczącą wszelkich codziennych czynności lub wielomiesięczną rehabilitacją. Oznacza to, że obciążenie dla rodzin i całego systemu opieki zdrowotnej w Polsce jest bardzo wysokie. A zatem zastosowanie odpowiedniej interwencji medycznej w momencie zachorowania w znacznym stopniu może wpłynąć na rokowanie. Korzystanie z nowoczesnych technologii oraz odpowiedniej wiedzy może zmienić los chorych. Personel medyczny z oddziału neurologii z pododdziałem udarowym, chętnie włącza się we wszelkiego rodzaju działania również o charakterze naukowo- edukacyjnym. Dzięki podejmowanym inicjatywom nasza „neurologia” nie odbiega od standardów klinicznych. Na zaproszenie kierownika oddziału neurologii z pododdziałem udarowym dr n.med. Marcina Rogoziewicza mieliśmy okazję gościć członka Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Nasz prelegent, dr n. med. Michał Karlinski z II Kliniki Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, jest członkiem Grupy Ekspertów Sekcji Chorób Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Jako przedstawiciel Grupa Ekspertów, współuczestniczy w tworzeniu wytycznych do leczenia udarów mózgu w naszym kraju. Nasz gość przybliżył słuchaczom system działania standardu postępowania w przypadku udarów mózgu. Zaprezentował kryteria kwalifikacji chorych do stosowania procedur reperfuzyjnych (tromboliza dożylna, trombektomia mechaniczna). Wielokrotnie podkreślał jak ważny jest czas na podjecie działań medycznych. Wykład bardzo ciekawy. Sposób przekazu przyjazny dla słuchaczy.

Odbywające się, o charakterze cyklicznie koła naukowe są doskonałym narzędziem pogłębiania wiedzy a kontakty osobiste z autorytetami z poszczególnych dziedzin medycznych wpływają korzystnie na poziom udzielanych świadczeń medycznych.

Wałcz, dnia 05.06.2019 r

Krystyna Krogulewska

31.05.2019 r. Światowy dzień bez tytoniu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu przypomina, że każdego roku 31 maja obchodzony jest Światowy Dzień bez Tytoniu.

Tematem przewodnim Światowego Dnia Bez Tytoniu 2019 jest: „Tytoń, a zdrowe płuca”.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią pisma: Światowy dzień bez tytoniu

 

Mediolan

W dniach 22-24 maja 2019 r  w Mediolanie, odbyła się Konferencja Europejskiej Organizacji Udarowej (ESOC). Jest to największa konferencja udarowa w Europie, odbywa się cyklicznie.

W tym ważnym, naukowym wydarzeniu wzięło udział około 5000 neurologów z całego świata. Podczas konferencji wymieniano poglądy na temat leczenia, wypracowywano nowe procedury i dzielono się własnymi doświadczeniami. Udział w takiej konferencji jest prestiżem dla każdego ośrodka udarowego.

W trakcie konferencji, wręczane były również wyróżnienia. 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią otrzymał kolejny raz nagrody za utrzymywanie właściwego poziomu leczenia udarów mózgu. Priorytetem w nowoczesnym leczeniu udarów jest skuteczność terapii. A zatem czas podjęcia działań medycznych, dobra organizacja dalszego trybu postępowania oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii daje szansę na takie nagrody i wyróżnienia. Stosowane metody leczenia w naszym oddziale, również poza udarami, nie odbiegają od wysokospecjalistycznych oddziałów klinicznych. Z całej Polski tylko pięć ośrodków udarowych otrzymało takie wyróżnienie, na 178 oddziałów tego typu działających w Polsce.

W imieniu szpitala nagrodę odebrał Kierownik Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym dr n. med. M. Rogoziewicz.

Serdecznie gratulujemy całemu Zespołowi, który bierze udział w procesie leczenia chorego z udarem mózgu.

https://www.youtube.com/watch?v=QcIySRo6LT0&feature=youtu.be

 

Dzień Diagnosty Laboratoryjnego

27 maja to Dzień Diagnosty Laboratoryjnego z tej okazji, Dyrekcja Szpitala składa Diagnostom laboratoryjnym serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności zarówno w życiu zawodowym jak i rodzinnym.

To dzięki Waszej pracy mogą być podejmowane decyzje lekarskie w procesie diagnostyczno -terapeutycznym.Dziękujemy Wam za zaangażowanie i profesjonalizm w wykonywaniu zadań zawodowych.

W przededniu Dnia Dziecka

W dniu 17- go maja 2019 r przedstawiciele Stowarzyszenia „Pojezierze Wałeckie” wręczyli prezent dla naszych małych pacjentów. Kolorowy stolik wraz z krzesełkami został przekazany na oddział pediatryczny. „Stowarzyszenie Pojezierze Wałeckie” cyklicznie wspiera nasz oddział pediatryczny.

Dziękujemy

członkowie Stowarzyszenia: Andrzej Wiśniewski, Barbara Krzyżanowska, Teresa Sierbin,
Maria Radkiewicz, Halina Kurmańska, Malwina Kopeć, Andrzej Szeremeta, Bogdan Sierbin.

 

Wałcz, dnia 21.05.2019 r
Krystyna Krogulewska

Dr n. med. Waldemar Suliński „Zasłużony dla Polskiej Ortopedii i Traumatologii”

W dniach 9-11 maja 2019 r. w Lublinie odbyła się XXXVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ortopedów Wojska Polskiego, podczas której uroczyście uhonorowano odznaczeniem „Zasłużony dla Polskiej Ortopedii i Traumatologii” dr n. med. Waldemara Sulińskiego. Kapituła Odznaczenia przyznała to zaszczytne wyróżnienie p. Doktorowi za wybitne osiągnięcia naukowo-dydaktyczne, chirurgiczne i organizacyjne. Jest to odznaczenie przyznawane w ramach Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.

Przewodniczący Kapituły: Prof. dr hab. n. med. Damian Kusz.

Odznaczenie wręczyła Pani Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia dr Aurelia Ostrowska.

 

Akredytacja

Cotygodniowa odprawa kadry kierowniczej, jaka odbyła się w dniu 10- go maja 2019 r miała uroczysty charakter. Na ręce pielęgniarek/ położnych oddziałowych i koordynujących, dyrekcja szpitala przekazała serdeczne życzenia dla wszystkich pielęgniarek, pielęgniarzy, położnych z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej. Dyrektor Marek Kornet podziękował za ich pełną zaangażowania pracę. Podkreślił wyjątkowość tego zawodu.
Uroczysta odprawa była również dobrą okazją do przekazania, oficjalnej informacji pracownikom o uzyskaniu certyfikatu akredytacji CMJ.

Czym jest akredytacja?

Akredytacja jest uznanym i sprawdzonym na świecie systemem oceny, opieki zdrowotnej. Ściśle związana jest  z system wymogów i standardów, dotyczących wyposażenia szpitala oraz organizacji jego pracy. Nakierowana jest na stymulowanie  procesu poprawy jakości a tym samym bezpieczeństwa opieki medycznej. A zatem akredytacja jest zewnętrznym procesem oceny, który dotyczy instytucji opieki zdrowotnej, dobrowolnie poddających się tej ocenie. Uzyskane wskaźniki określają stopień zgodności ze znanymi standardami akredytacyjnymi. W oparciu o te ogólnodostępne, usystematyzowane standardy dokonywana jest ocena zewnętrzna placówki. Wyznaczone standardy ściśle związane są z poprawą jakości świadczonych usług jak również bezpieczeństwem pacjenta. W praktyce akredytacja oznacza dla szpitala obowiązek zbierania i analizy danych dotyczących działalności medycznej, między innymi zdarzeń niepożądanych, zakażeń szpitalnych, zgonów, rehospitalizacji czy reoperacji. Takie analizy dotyczą sytuacji odbiegających od przyjętej normy. Analizowane obszary pozwalają na zmianę praktyki a tym samym wpływają na poprawę jakości świadczonych usług. Szpital akredytowany bierze współodpowiedzialność za efekt końcowy leczenia.

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie jest profesjonalnym i jedynym w Polsce ośrodkiem akredytacyjnym. Procedura akredytacyjna dotyczy oceny spełniania przez jednostkę medyczną standardów akredytacyjnych. Odbywa się ona w oparciu o przegląd akredytacyjny na terenie danej jednostki medycznej. Zespół wizytatorów dokonuje przeglądu dokumentacji medycznej oraz dokumentacji związanej z procesem zarządzania. Ocena spełniania poszczególnych standardów odbywa się również w oparciu o obserwacje środowiska medycznego jak również prowadzenie wywiadów z pracownikami i pacjentami.

Obszary poddawane ocenie:

 • ciągłość opieki
 •  prawa pacjenta
 • ocena stanu pacjenta
 • opieka nad pacjentem
 • kontrola zakażeń
 • zabiegi i znieczulenia
 • farmakoterapia
 • laboratorium
 • diagnostyka obrazowa
 • odżywianie
 • poprawa jakości i bezpieczeństwo pacjenta
 • zarządzanie ogólne
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie informacją
 • zarządzanie środowiskiem opieki

Z takiego przeglądu sporządzany jest raport. Na podstawie wyników przeglądu Rada Akredytacyjna CMJ dokonuje punktowej oceny spełnienia poszczególnych standardów i przedstawia swoje stanowisko Ministrowi Zdrowia, a ten nadaje szpitalowi tytuł szpitala akredytowanego lub nie. Akredytacji udziela Minister Zdrowia, na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej, w formie certyfikatu akredytacyjnego Procedura akredytacyjna jest odpłatna. Uzyskany Certyfikat akredytacyjny stanowi dowód, iż podmiot leczniczy cechuje się wysokim poziomem funkcjonowania oraz dobrą jakością udzielanych świadczeń. Korzyści akredytacji zauważalne są po stronie pacjenta ale również po stronie personelu: „zwiększenie poziomu jakości bezpieczeństwa opieki, zwiększenie bezpieczeństwa zatrudnionych, zadowolenie i satysfakcję pacjentów, poprawa przepływu informacji i komunikacji między działami, wspieranie edukacji personelu, podnoszenie kwalifikacji, ujednolicenie zasad sprawowania opieki nad pacjentem w oparciu o podstawy naukowe, monitorowanie funkcjonowania własnej działalności klinicznej, poznanie oczekiwań pracowników, prowadzenie wewnątrzszpitalnych projektów poprawy jakości, stymulacje pracy zespołowej, popularyzacje dobrych wzorów organizacyjnych, sprzyjanie konkurencyjności szpitali „(Przewodnik po procesie 2011 Kraków)

To jest odpowiedź na pytanie, czemu służy akredytacja. Certyfikat akredytacyjny jest rankingujący w zakresie kontraktowania świadczeń, daje szpitalowi wyższą ocenę jego oferty, a tym samym daje szansę na wyższy kontrakt w porównaniu do szpitala, który takiego certyfikatu nie posiada. Wg. danych GUS na koniec 2016 roku działało 957 stacjonarnych szpitali ogólnych oraz 194 szpitale dzienne, tylko 195 Szpitali posiada certyfikat akredytacji CMJ (dane na dzień 06.05.2019 r.) Można powiedzieć, że szpitale akredytowane to elita wśród podmiotów medycznych.
Jesteśmy jednym z nich.

 

Wałcz, dnia 13.05.2019 r

Krystyna Krogulewska

Trombektomia – nowoczesna metoda leczenia udarów

Choroby układu sercowo-naczyniowego, w tym udary mózgu, są pierwszą przyczyną zgonów Polaków. W Polsce, w ciągu roku dochodzi do około 80 tys. udarów mózgu, z czego około 80% to udary niedokrwienne. Dla określonej grupy pacjentów z udarem niedokrwiennym, jedyną skuteczną metodą leczenia jest trombektomia.

Tromberktomia mechaniczna, jest nowoczesną metodą leczenia udarów niedokrwiennych mózgu z zakrzepem dużego naczynia mózgowego. Polega ona na usunięciu zatoru przez mikrocewnik. Z tej metody może skorzystać tylko kilka procent chorych z udarem mózgu. Istnieją ścisłe wskazania medyczne oraz czasowe. Właściwe i szybkie zakwalifikowanie chorego do trombektomii mechanicznej wymaga dużej wiedzy z zakresu leczenia udarów mózgu. Istotne jest, by ten zabieg odbył się w ciągu 6 godzin od wystąpienia udaru. Wymaga to szybkiej i sprawnej diagnostyki jak również przekazania pacjenta do odpowiedniej jednostki, która może taki zabieg wykonać. Stosowanie takich nowoczesnych metod i technologii wymaga od personelu medycznego, dużej wiedzy oraz zaangażowania. Można stwierdzić, że obecnie stosowane metody leczenia w naszym oddziale, również poza udarami, nie odbiegają od wysokospecjalistycznych oddziałów klinicznych.

Wdrażany od ubiegłego roku w Polsce, program pilotażowy mechanicznego leczenia udarów, w chwili obecnej realizuje siedem ośrodków neurologicznych.( od lipca 2019 r. planowane jest rozszerzenie o dziesięć nowych ośrodków do realizacji programu pilotażowego trombektomii mechanicznej ). Obecnie najbliższy nam ośrodek to Klinika Neurologii Dorosłych w Gdańsku. Dzięki dotychczasowej współpracy z kierownikiem Kliniki, prof. Bartoszem Karaszewskim, nasz szpital został zakwalifikowany do Pomorskiej Sieci Udarowej. A zatem mamy możliwość, kierowania naszych chorych do tamtejszego ośrodka. Z uwagi na odległość jedynym możliwym dla nas transportem jest Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

W dniu 07.05.2019 r pierwszy nasz pacjent z udarem niedokrwiennym mózgu, po wcześniejszym zakwalifikowaniu, został przetransportowany śmigłowcem ratowniczym na zabieg trombektomii mechanicznej do Gdańska. Z uzyskanych telefonicznie informacji wiemy, że zabieg udał się a prof. Bartosz Karaszewski pogratulował sprawnego przekazania chorego. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu personelu szpitala a w szczególności oddziału neurologii z pododdziałem udarowym, izby przyjęć, zakładu radiologii z teleradiologią oraz laboratorium. Lekarz dyżurny z oddziału neurologii z pododdziałem udarowym Bogdan Bruzik, zajmował się całym procesem sprawnego przekazania naszego pacjenta. Można stwierdzić, iż to kolejny „kamień milowy” w nowoczesnym leczeniu udarów mózgu w naszym szpitalu.

Gratulujemy

Rozwój naszego oddziału neurologii z pododdziałem udarowym, determinowany jest również aspektem naukowym. Personel medyczny tego oddziału często bierze udział w ważnych wydarzeniach naukowych. Na zaproszenie kierownika oddziału dr n.med Marcina Rogoziewicza, w dniu 27.05.2019 r, o godzinie 8.00 w sali konferencyjnej, odbędzie się wykład dotyczący współczesnych metod leczenie udarów mózgu. Nasz prelegent, dr n. med. Michał Karlinski z II Kliniki Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, jest członkiem Grupy Ekspertów Sekcji Chorób Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Grupa Ekspertów na bieżąco ustala wytyczne do leczenia udarów mózgu w naszym kraju.

 

Zapraszamy personel medyczny do uczestnictwa

 

Wałcz, dnia 13.05.2019 r

Krystyna Krogulewska

Spotkanie edukacyjne 07.05.2019

W związku z realizacją Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych w dniu 07.05.2019 r odbyło się kolejne spotkanie edukacyjne dla pacjentów. Zgodnie z wytycznymi, uczestnikami Programu mogą zostać osoby w okresie aktywności zawodowej (40- 65 lat). Temat spotkania poświęcony był profilaktyce chorób naczyń mózgowych. Podczas szkolenia można było skorzystać z pomiaru RR oraz glikemii przygodnej jak również wysłuchać prezentacji z zakresu profilaktyki chorób naczyń mózgowych. Podjęte działania edukacyjne mają charakter cykliczny, zmierzają do kształtowania właściwych postaw zdrowotnych.

Wałcz, dnia 09.05.2019

Krystyna Krogulewska

Majówka 2019

W związku z realizacją projektu „Profilaktyka chorób naczyń mózgowych” wyznaczeni pracownicy szpitala wzięli czynny udział w „Plenerowej Majówce w Wałczu”. Impreza ta
o charakterze  patriotyczno- rodzinnym, zorganizowana  przez Starostwo Powiatowe
wspólnie z Urzędem Miasta, wzbogacona została o wymiar profilaktyczno- edukacyjny. Osoby chętne mogły skontrolować p. cukru oraz zmierzyć ciśnienie krwi. Do dyspozycji  były również materiały edukacyjne dotyczące profilaktyki chorób naczyń mózgowych. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem. Wręczane były również zaproszenia na spotkanie edukacyjne. W czasie tej „Profilaktycznej Akcji” 25 osób skorzystało z naszych działań. Dziesięć osób otrzymało zalecenia co do dalszego postępowania, z powodu znacznie przekroczonych norm, badanych parametrów.
Pogoda niestety nie bardzo dopisała, było zimno i wietrznie.

 

 

 

 

 

Wałcz, dnia 08.05.2019 r

Krystyna Krogulewska