Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

„Ten, kto chce pozostać w dobrym zdrowiu, powinien unikać smutnych nastrojów i zachowywać radosny umysł.” – Leonardo da Vinci

Problemy dotyczące zdrowia psychicznego są bardzo częste, we współczesnym świecie. Osoby z zaburzeniami psychicznymi niejednokrotnie postrzegane są jako groźne dla otoczenia, niebezpieczne czy  niepoczytalne. W efekcie chorzy unikają kontaktów z otoczeniem, wstydzą się mówić o swoich problemach, a nawet je ukrywają. Mają problem z funkcjonowaniem w społeczeństwie. Ten stan odrzucenia może skutkować nawet zaostrzeniem objawów choroby. Prewencja  i leczenie zaburzeń psychicznych to jedno z największych wyzwań, jakie stoją przed nami w XXI wieku.

W dniu 10- go października 2017 r obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Święto zostało ustanowione w 1992 roku, przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego. Podejmowane tego typu działania mają charakter wielopłaszczyznowy. Podstawowym ich celem jest  rozpowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, zwiększanie świadomości społecznej odnośnie znaczenia zdrowia psychicznego, zachęcanie do podejmowania działań na rzecz zdrowia psychicznego, zwrócenie uwagi na potrzeby osób chorych. Choroby psychiczne i problemy zdrowia psychicznego dotyczą wszystkich środowisk, wszystkich kultur, grup społecznych i wiekowych.

W dniu 18 października 2017 roku w Wałczu odbyły się obchody „Dnia Poparcia i Akceptacji Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”. Ze strony Szpitala aktywny udział wzięła kierownik oddziału psychiatrycznego Anna Kawa.

Wałcz, dnia 18.10.2017 r
Krystyna Krogulewska

XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

W dniach 11-14 pażdziernika, w Gdańsku odbył się XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego (www.zjazdptn.viamedica.pl)

Z przyjemnośca informujemy, że kadra oddziału neurologicznego naszego szpitala wzięła czynny udział w tej największej i najbardziej renomowanej polskiej konferencji neurologicznej.

Przygotowano trzy wystąpienia posterowe:

 1. „Udar mózgu z przełomem tarczycowym hipermetabolicznym jako wyzwanie dla neurologa“
  Prelegent: lek Anna Szmydt
 2. „Adrenoleukodystrofia sprzężona z chromosomem X (X-ALD)-pułapki diagnostyczne“
  Prelegent : lek. Anna Rogoziewicz
 3. „Neuroinfekcja a sztuczna zastawka serca-trudności diagnostyczne i terapeutyczne“
  Prelegent: lek. Sylwia Kwiatkowska

Współautorem wszystkich powyższych prac jest dr n. med. Marcin Rogoziewicz

Święto Ratownictwa Medycznego

Dzień Ratownictwa Medycznego to dobra okazja, żeby poświecić chwilę uwagi dla wyjątkowo trudnej roli zawodowej ratowników medycznych. To od ich decyzji i podejmowanych działań medycznych zależeć może życie ludzkie. Zespoły ratownictwa medycznego uprawnione są do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia.

Po raz pierwszy w Polsce, Święto Ratownictwa Medycznego obchodzone było 13 go października 2006 roku.

Korzystając z okazji pragnę wyrazić uznanie dla Waszej niełatwej pracy, wymagającej wiele zaangażowania i odpowiedzialności. Z okazji Waszego Święta życzę Wam wszelkiej pomyślności   w życiu rodzinnym i zawodowym, dużo radości, spełnienia marzeń.

Dziękuję
Marek Kornet
Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnia SPZOZ

 

Emerytura- zasłużony odpoczynek

Przejście na emeryturę to ważny moment w życiu. Można zadać sobie pytanie czy to koniec a może początek jakiegoś nowego wyzwania. Jaki charakter ta nowa rola w życiu będzie miała, zależy również od osobistego podejścia do tego wydarzenia. Dyrektor Marek Kornet wielokrotnie podkreśla przy takich okazjach, że to początek czegoś nowego. Jest to czas kiedy można spróbować realizować zamierzenia na które wcześniej nie mieliśmy czasu. W ciągu 2017 roku, prawie 20- tu pracowników Szpitala doświadczy tej nowej sytuacji życiowej. 29 sierpnia 2017 roku żegnaliśmy Danutę Kotowską, która przepracowała ponad 40 lat jako pomoc kuchenna w Dziale Higieny.

W dniu 06.10.2017 r odbyło się kolejne uroczyste pożegnanie naszych wieloletnich pracowników.

Maria Kuchalska przez cały ten czas pracowała jako laborant w laboratorium szpitalnym. Wanda Chwedczuk w 1977 roku podjęła pracę w pralni i do dnia emerytury tam pracowała.                         Danuta Kalemba oraz Teresa Szymczak, pielęgniarki które przez ponad czterdzieści lat służyły pomocą potrzebującym pacjentom. Dyrektor Marek Kornet w ciepłych słowach podziękował naszym koleżankom za ich pełną zaangażowania pracę. Spotkanie przebiegało w sympatycznej atmosferze. Było wspólne wspominanie minionych wydarzeń związanych ze Szpitalem. W ramach podziękowania dyrektor Marek Kornet oraz z-ca dyrektora Robert Sokołowski, wręczyli kwiaty oraz upominki.

Na zakończenie Dyrektor Marek Kornet złożył serdeczne życzenia oraz zaprosił Panie do utrzymywania bliskich relacji pomimo ustania aktywności zawodowej.

Wałcz, dnia 06.10.2017 r.
sporządził: Krystyna Krogulewska

Konkurs na stanowisko koordynatora oddziału chorób zakaźnych

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.)

Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
78-600 Wałcz, ul. Kołobrzeska 44

Ogłasza

konkurs ofert w celu udzielenia zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych podmiotom wykonującym działalność leczniczą lub osobom legitymującym się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny w szczególności:

 1. Koordynatora oddziału chorób zakaźnych – udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziale chorób zakaźnych,  poradni chorób zakaźnych, pełnienie dyżurów medycznych (gotowości) w oddziale oraz koordynowanie pracy oddziału;

 

Pełne informacje: http://107szpitalwojskowy.sisco.info/?stanowiska=1&idr=149&status=1

Podziękowanie za wieloletnią współpracę

W dniu 02.10.2017 r, odbyła się uroczysta odprawa, podczas której dyrektor Marek Kornet, w ciepłych słowach podziękował ordynatorowi oddziału chirurgii urazowo- ortopedycznej, za wieloletnią współpracę. Podkreślił mocno kompetencje i profesjonalizm w wykonywaniu zadań zawodowych. Funkcję ordynatora, Waldemar Suliński pełnił do 30.09.2017 roku. Z naszym kolegą nie rozstajemy się. Będzie on w dalszym ciągu pracował w oddziale oraz w poradni pomagając naszym pacjentom.

Waldemar Suliński ze szpitalem związany jest od 1979 roku. To ten szpital był miejscem gdzie odbywał staż lekarski po ukończeniu studiów. Po odbyciu stażu na stałe związał się na kilka lat  z JW 2128 w Stargardzie.W1986 roku powrócił do naszego Szpitala. Służbę na rzecz wojska zakończył w randze podpułkownika. Początkowo pracował jako starszy asystent, a od 1994 roku pełnił rolę ordynatora oddziału chirurgii urazowo- ortopedycznej. Jako ordynator podejmował działania, które wpływały na poziom ortopedii szpitalnej. W 1994 roku obronił tytuł doktora nauk medycznych (rozprawa doktorska: „Sprawność nadgarstka i ręki po wygojonych złamaniach nasady dalszej kości promieniowej typu Collesa.”). Dwukrotnie podejmował się organizacji Ogólnopolskich Zjazdów Ortopedów Wojska Polskiego. Ostatni raz w 2014 roku. Tego typu działania umożliwiają wymianę doświadczeń również na gruncie naukowym. Ponadto sam bierze aktywny udział nie tylko w ogólnopolskich ale również w międzynarodowych konferencjach naukowych (2005 – Turyn „Endoprotezoplastyka”, 2017 Berlin „ Endoprotezoplastyka stawów kolanowych i biodrowych”).

Dziękujemy naszemu koledze za współpracę.

 

Wałcz, dnia 04.10.2017 r
Krystyna Krogulewska

 

Oddanie Bloku Operacyjnego, OIOMu i Centralnej Sterylizatorni

W dniu 21 września 2017 r odbyło się uroczyste oddanie nowo wybudowanego obiektu. Zadanie to zrealizowane zostało w ramach Centralnego Planu Inwestycji Budowlanych Ministerstwa Obrony Narodowej na lata 2015-2020. W tej dla nas ważnej uroczystości udział wzięli: Poseł na Sejm Paweł Suski, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej prof. dr hab. Wojciech Fałkowski, z-ca dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia dr Jarosław Wójtowicz, wicewojewoda Marek Subocz, ks prałat Antoni Badura, ks.mjr.Witold Kurek, z-ca dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ w Szczecinie Piotr Grodzki, starosta Wałecki Bogdan Wankiewicz, burmistrz miasta Bogusława Towalewska, sekretarz gminy Wałcz Joanna Mackiewicz,burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik, burmistrz Człopy Zbigniew Kmieć, z-ca burmistrza Kalisza Pomorskiego Tomasz Kołtun, przedstawiciele świata naukowego: Kierownik Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii UM w Łodzi prof. dr hab. n. med. Wojciech Gaszyński, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Intensywnej Terapii prof. dr hab. n. med. Romuald Bohatyrewicz, przedstawiciel Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu dr Marek Kokot, byli komendanci szpitala: gen. bryg. dr n. med. Andrzej Wiśniewski, Janusz Napiórkowski, komendant 10 WSK z Polikliniką w Bydgoszczy płk dr n. med Jarosław Marciniak, komendant 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Szczecinie płk. mgr inż Krzysztof Pietraszko, przedstawiciele służb mundurowych oraz organizacji i zakładów pracy współpracujących ze szpitalem, członkowie Rady Społecznej Szpitala, przedstawiciele organizacji związkowych działających w szpitalu, reprezentanci pracowników szpitala, przedstawiciele mediów: TW Asta, TV 3 Szczecin, Pojezierze Wałeckie. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: podsekretarz stanu w MON Wojciech Fałkowski, wicewojewoda Marek Subocz, z-ca dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia Jarosław Wójtowicz, dyrektor szpitala Marek Kornet.

Po oficjalnym przywitaniu gości przez dyrektora Marka Korneta, odbyła się krótka prezentacja multimedialna opowiadająca blisko 65 letnią historię szpitala. Profesor Wojciech Gaszyński wzbogacił naszą uroczystość wątkiem naukowym. Uczestnicy mieli okazję obejrzeć autorską prezentację „Miejsce i zadania Oddziału Intensywnej Terapii w Nowoczesnym Szpitalu Wieloprofilowym” zaprezentowaną przez naszego gościa. Podczas uroczystości były również okoliczne przemówienia. Podsekretarz Stanu w MON, Wojciech Fałkowski w swojej przemowie odniósł się do tematu związanego z rozwojem medycznych placówek wojskowych. Wyraził swoją aprobatę dla takich rozwojowych projektów jak ta inwestycja. Następnie biorący udział w uroczystości skorzystali z okazji, by zapoznać się z tym nowym obiektem, który zrobił na wszystkich duże wrażenie. Dobudowany budynek o powierzchni 3000 m2 jest autonomiczną częścią szpitala. Obiekt ten powstał przy zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych. Wyposażony jest w system gazów medycznych, wentylacje, klimatyzacje oraz recyrkulacje powietrza. W nowo wybudowanym obiekcie znajduje się blok operacyjny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, centralna sterylizacja, sala konferencyjna, szatnia dla personelu, pomieszczenia techniczne. Blok operacyjny składa się z czterech nowoczesnych sal operacyjnych. Sale operacyjne zróżnicowane kolorystycznie: niebieska, fioletowa, słoneczna, zielona. Wyposażone zostały w nawiewy laminarne. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centralna sterylizacja spełniają wszystkie standardy określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dotyczącym wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Urządzone zostały z wykorzystaniem najnowocześniejszego zaplecza sprzętowego.

Pomieszczenia szatni wykonano wykorzystując estetyczne i nowoczesne rozwiązania technologiczne. Sala konferencyjna to pomieszczenie również długo wyczekiwane przez personel. W dzisiejszych czasach takie zaplecze jest nieodzowne dla każdego współczesnego przedsiębiorstwa. Przystosowane zostało do prowadzania szkoleń, konferencji czy spotkań. Praca personelu w takich warunkach daje poczucie komfortu i bezpieczeństwa, a wykonywane świadczenia medyczne dają pacjentowi poczucie bezpiecznego szpitala.

 

Wałcz, dnia 03.10.2017 r

Krystyna Krogulewska

Dni spirometrii 2017

Breathe Clean Air- oddychaj czystym powietrzem

W 227 placówkach medycznych na terenie kraju, w dniach 21-30 września można wykonać bezpłatnie badania spirometryczne bez formalnego skierowania na badanie. Organizatorem tych działań jest Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP.

Patronat nad Dniami Spirometrii 2017 objęło Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Wojskowy Instytut Medyczny.

Nasz Szpital po raz kolejny włączył się aktywnie w to przedsięwzięcie.

W dniu 27- go września 2017 r. w godzinach 930- 1300 odbyły się bezpłatne badania spirometryczne oraz konsultacje lekarza pulmonologa dla osób zainteresowanych. Dzięki zaangażowaniu Józefa Ostręgi ( lekarz z oddziału ch. wewnętrznych) możliwe było wykonanie badań u 21 osób. Badania te adresowane były dla osób zdrowych jak również cierpiących z powodu astmy, alergii czy POCHP (Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc). Z przebadanej grupy, trzy osoby zostały skierowane do lekarza rodzinnego z dalszymi wskazówkami medycznymi. Tegoroczna Akcja Profilaktyczna odbywa się pod hasłem „Oddychaj czystym powietrzem”. Podczas badań prowadzone były również działania edukacyjne, które zmierzały do zapoznania się z tematyką zanieczyszczeń powietrza i wpływu na nasze zdrowie. Wiadomym jest, że sprawność układu oddechowego jest ściśle związana z powietrzem, którym oddychamy.

Wałcz, dnia 28.09.2017 r
Krystyna Krogulewska

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Szanowni Państwo.

Od dn. 01 października 2017 roku świadczenia w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w ramach umowy z Zachodniopomorskim Oddziałem NFZ można uzyskać w

107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią w Wałczu, ul.Kołobrzeska 44

Byłe pomieszczenia OAiIT- główne wejście, po lewej stronie (na przeciwko kiosku).
nr telefonów : stacjonarne 261 47 2418 oraz 261 47 2818
komórkowe 669004090 oraz 669006105

 1. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna sprawowana jest w dni powszednie,w godz.18:00 – 08:00 oraz całodobowo w dni wolne od pracy.
 2. Świadczenia udzielane są w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły poprawy, gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie Przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Już wkrótce uroczyste otwarcie nowo wybudowanego pawilonu

W dniu 21 września 2017 r odbędzie się uroczyste oddanie nowo wybudowanego obiektu. Jest ono finałem podjętych działań w roku 2014. Zadanie to zrealizowane zostało w ramach Centralnego Planu Inwestycji Budowlanych Ministerstwa Obrony Narodowej na lata 2015-2020. Na tę uroczystość zostali zaproszeni m. in.:

 • przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej,
 • dyrekcja Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • władze województwa zachodniopomorskiego,
 • przedstawiciele władz samorządowych,

Czytaj dalej →