Kolejka oczekujących

Kolejki oczekujących!!!

Tu można sprawdzić kolejkę oczekujących

 

Podstawy prawne tworzenia oraz funkcjonowania list oczekujących określają:

 1. ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn . zm. );

 2. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 200, poz. 1661);

 3. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06czerwca 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej załącznik do Rozporządzenia §13 (Dz. U.NR 81 poz 484)

 4. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych ( Dz. U. NR 123, poz 801)

Głównym celem prowadzenia list oczekujących jest zapewnienie równego traktowania wszystkich świadczeniobiorców, w tym sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej (rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26.11.2005r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinien kierować się świadczeniodawca, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 200, poz. 1661).

Listy oczekujących zostały stworzone w celu monitorowania okresu oczekiwania na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej oraz uzyskania informacji dla określania zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne. Miały poprawić dostępność do świadczeń oraz stanowić prostą rzetelną informację dla świadczeniobiorców .
Art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.), określa, iż świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są według kolejności zgłoszenia, z uwzględnieniem aktualnej wiedzy medycznej i priorytetów klinicznych, określonych przez kategorię medyczną.

Świadczenia zdrowotne powinny być udzielane według kolejności zgłoszeń w dniach
i godzinach pracy
świadczeniodawcy, zgodnie z harmonogramem jego pracy.
Je
żeli nie mogą być udzielone pacjentowi w dniu zgłoszenia każda placówka realizująca świadczenia na podstawie umowy z NFZ w ramach: (ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, rehabilitacji leczniczej, opieki długoterminowej, leczenia stomatologicznego) ma obowiązek wskazać inny termin wykonania świadczenia i umieścić pacjenta na liście oczekujących na udzielenie świadczenia.

Prowadzenie list oczekujących jest obowiązkiem ustawowym i ma na celu zapewnienie pacjentom równego, sprawiedliwego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością mają:

» pacjenci w stanie nagłym

» osoby, które posiadają tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu

» inwalidzi wojenni i wojskowi

» kombatanci (także osoby represjonowane)

» uprawnieni żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Pacjenci objęci kontynuacją leczenia nie są umieszczani na listach

 

Po ustaleniu terminu przyjęcia pacjenta, świadczeniodawca może odnotować na skierowaniu:

» datę udzielenia świadczenia,

» rodzaj/nazwę listy oczekujących wraz z numerem kolejnym na liście,

» datę dokonania wpisu na listę.

Obowiązki świadczeniodawcy

Świadczeniodawca ma obowiązek poinformowania pisemnie pacjenta o terminie udzielenia świadczenia oraz uzasadnienia przyczyny wyboru tego terminu. Planowany termin udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej oznaczany jest poprzez wskazanie konkretnej daty. Jeżeli jednak czas oczekiwania przekracza 6 miesięcy, licząc od daty wpisu na listę oczekujących, można wskazać termin z dokładnością do tygodnia.

W takim przypadku o dokładnej dacie przyjęcia pacjent powinien zostać poinformowany nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem udzielenia świadczenia. Powiadomienie takie musi być skuteczne, tzn. świadczeniodawca powinien otrzymać potwierdzenie,że pacjent został powiadomiony.

Jeżeli wystąpią okoliczności uniemożliwiające zachowanie uzgodnionego terminu, świadczeniodawca musi poinformować pacjenta w każdy dostępny sposób o zmianie terminu wykonania świadczenia i jej przyczynie (np. telefonicznie, drogą elektroniczną).

Obowiązki pacjenta

W przypadku gdy pacjent nie może stawić się w poradni lub gdy zrezygnował ze świadczenia opieki zdrowotnej jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym świadczeniodawcę (poradnię, szpital)dajesz szansę drugiemu potrzebującemu pomocy medycznej

W razie pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, które może wskazywać na potrzebę wcześniejszego udzielenia świadczenia, pacjent jest zobowiązany poinformować o tym świadczeniodawcę. Wówczas, że względów medycznych, należy odpowiednio skorygować termin udzielenia świadczenia. Podstawą przesunięcia na liście jest wtedy zaświadczenie lekarskie, adnotacja lekarza kierującego na skierowaniu lub osobista kwalifikacja przez świadczeniodawcę (przy zgłoszeniu osobistym).

Ankieta satysfakcji

Szanowni Państwo

Jeżeli korzystaliście z usług medycznych Przychodni 107 Szpitala Wojskowego, uprzejmie prosimy o wyrażenie opinii na temat poziomu świadczonych usług w anonimowej ankiecie.

Ankieta w trakcie tworzenia.

Oferta usług

oczny

SZANOWNI PACJENCI !!!

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Wałczu świadczy usługi zdrowotne  z zakresu lekarza i pielęgniarki POZ, stomatologii ambulatoryjnej, lecznictwa stacjonarnego, specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, diagnostyki wysokospecjalistycznej, rehabilitacji ambulatoryjnej.

Świadczenia te udzielane są bezpłatnie na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego wykonujemy bezpłatnie badania diagnostyczne

Laboratorium Analityczno- Mikrobiologiczne

tel. 67 250 28 55 lub 67 250 28 77

Wykonywane są pełne analizy badań morfologicznych, biochemicznych, hormonalnych, bakteriologicznych

Uwaga !

Wykonujemy testy na obecność narkotyków. Gwarantujemy anonimowość

 

Zakład Radiodiagnostyki Obrazowej

Pracownia RTG w szpitalu tel.67 250 28 37
Pracownia RTG – Przychodnia- tel. 67 250 29 14

Oferta nasza dotyczy badań radiologicznych oraz badań ultrasonograficznych.

Wykonujemy badania ultrasonograficzne jamy brzusznej, nerek tarczycy, gruczołu krokowego, ginekologiczne.

 

Pracownia endoskopowa

tel. 67 250 22 27

Świadczymy usługi w zakresie diagnostyki endoskopowej przewodu pokarmowego

Pracownia kardiologiczna /oddział wewnętrzny

Tel. gabinet EKG 67 250 23 77, gabinet kardiologiczny 67 250 2848

Realizowane są usługi w zakresie pełnej diagnostyki kardiologicznej

Bezpłatnie świadczymy usługi dla wszystkich pacjentów posiadających skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego ( rodzinnego lub specjalisty)

Na życzenie pacjenta lub na podstawie skierowania od lekarza z gabinetu prywatnego wykonujemy badania odpłatnie.

W pracowniach naszych pracuje wykwalifikowany personel a korzystamy z wysokiej klasy sprzętu diagnostycznego w związku z tym stawiane diagnozy są wiarygodne.

Bezpłatne prawo do świadczeń zdrowotnych

Od 01.2013 r w Polsce zostaje wdrażany system e- wuś.

Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców, tak brzmi pełna nazwa, to uproszczone zasady potwierdzania uprawnień pacjenta do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej.

System ten ma ograniczać konieczność „papierowego” potwierdzania do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Przy rejestracji konieczne jest podanie numeru PESEL oraz okazanie aktualnego dokumentu tożsamości ( np. dowód osobisty, paszport, leg. szkolna, studencka, prawo jazdy).

„Zielone światło” w e- WUŚ oznacza uznanie przez system naszego prawa do bezpłatnego korzystania ze świadczeń zdrowotnych.

„Czerwone światło” w elektronicznym systemie informuje nas, że jesteśmy poza ewidencją osób uprawnionych do bezpłatnych świadczeń. Jedną z przyczyn mogą być błędne informacje w zgłoszeniu przez płatnika.

Żeby skorzystać ze świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, należy złożyć stosowne Oświadczenie lub okazać się papierowym dokumentem ubezpieczenia.

Więcej informacji w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala w paragrafie nr 8

Prawa Pacjenta

Karta Praw Pacjenta- załącznik nr 5 do regulaminu Organizacyjnego

Przeczytaj: pdf

 

Pełny Regulamin Organizacyjny

Przeczytaj: pdf

Cennik usług szpitala

Aby zobaczyć aktualne cenniki- kliknij: Cennik usług 107 Szpitala Wojskowego

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Logo SW

Informacje dla pacjentów udostępniania dokumentacji medycznej w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

Zał. nr 1 wyd. III do SOP 44/1

 1. W celu uzyskania odpisu lub kserokopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez niego – składa pisemny „Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej”.

a) Wniosek lub upoważnienie można pobrać:

 • w medycznych komórkach organizacyjnych Szpitala i Przychodni:
 • w Archiwum;
 • w Sekretariacie Szpitala;
 • w Dziale Statystyki Medycznej i Kancelarii Ogólnej;
 • oraz na stronie internetowej www.107sw.mil.pl

Upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej: Upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej: wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

b) Wnioski można składać od poniedziałku do piątku, w dni robocze w godzinach od 7:00 -14:00:

 • w sekretariacie Szpitala;
 • w rejestracji Przychodni;
 • w Archiwum (budynek nr 10, wejście II lub przesłać na adres: 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz z dopiskiem Archiwum.

Upoważnienie wraz z wnioskiem składa osoba w przypadku odbioru dokumentacji  medycznej  przez osobę inną niż jest wskazana w historii choroby.

2. Przy odbiorze dokumentacji medycznej należy potwierdzić tożsamość dowodem osobistym  lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem.

3. Udostępnienie dokumentacji medycznej nastąpi niezwłocznie (gdy jest ona niezbędna do zapewnienia dalszego leczenia, a zwłoka w jej wydaniu mogłaby narazić pacjenta na szkodę na zdrowiu), nie później niż w terminie do 7 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku.

4. Odbiór dokumentacji medycznej w sekretariacie Dyrektora (budynek głównym Szpitala) w godzinach 7 00 – 14 00 od poniedziałku do piątku, w dni robocze:

 • osobiście,
 • przez osobę upoważnioną;
 • lub przesłać listem poleconym na adres wskazany we wniosku (wysyłamy za wcześniej opłaconą przesyłkę).

CENNIK wg Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Z 2015, poz. 748)

5. Odbiór dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia.

Uprzejmie informujemy, że osoby zainteresowane uzyskaniem indywidualnej dokumentacji  medycznej (historie chorób) przeznaczonej do zniszczenia mogą odebrać dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku w sekretariacie Szpitala lub w Archiwum zakładowym, ale nie później niż do końca I kwartału roku następnego po tym okresie.

Zgodnie z ustawą dokumentacja medyczna (przeznaczona do zniszczenia) przechowywana jest przez:

 • 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
 • 22 lat dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia;
 • 30 lat w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia.

Dokumenty związane:

 • Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Z 2015, poz. 2135);
 • Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku (Dz. U. Z 2016, poz 186);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015, poz. 2069).

Akcja poboru krwi WCKiK

krwiodawstwo

Informujemy, że w pomieszczeniu 107 Szpitala Wojskowego istnieje możliwość honorowego oddawania krwi ( wejście F, III piętro obok gabinetu endoskopii) w ramach akcji Poboru Krwi, organizowanej przez WCKiK w Warszawie (oddział terenowy w Szczecinie).

Poniżej podajemy Państwu dostarczone do nas, planowane terminy akcji poboru krwi w 2016 roku (godziny 10:30-14:00). Terminy ustalane są przez WCKiK.

 • Styczeń: 14
 • Luty: 18
 • Marzec: 17
 • Kwiecień: (brak ustalonych terminów)
 • Maj: 19.05.2016 r.
 • Czerwiec: (brak ustalonych terminów)
 • Lipiec:28.07.2016 r.
 • Sierpień: (brak ustalonych terminów)
 • Wrzesień: 29.09.2016 r.
 • Październik: (brak ustalonych terminów)
 • Listopad: (brak ustalonych terminów)
 • Grudzień: (brak ustalonych terminów)

 

Uwaga!!!

Krwiodawcy którzy w minionych latach oddawali krew w Oddziale Terenowym w Wałczu przy ul 12- tego Lutego 9, Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, a chcą uzyskać informacje dotyczące wcześniejszych oddań krwi powinni kontaktować się z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, przy Al. Wojska Polskiego 80/82. Nr kontaktowy: (0-91) 42 43 600, wew 130

Wałcz, dnia 05.01.2016 r.
A.Marosz nr tel. 261472855.