Koordynatorzy oddziałów otolaryngologicznego i okulistyki

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.)

Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
78-600 Wałcz, ul. Kołobrzeska 44

Ogłasza
konkurs ofert w celu udzielenia zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych podmiotom wykonującym działalność leczniczą lub osobom legitymującym się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny w szczególności:

 1. Koordynatora oddziału otolaryngologicznego – udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziale otolaryngologicznym,  poradni otolaryngologicznej, pełnienie dyżurów medycznych (gotowości) w oddziale oraz koordynowanie pracy oddziału;
 2. Koordynatora oddziału okulistyki – udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziale okulistycznym, pełnienie dyżurów medycznych (gotowości) w oddziale oraz koordynowanie pracy oddziału.

Szczegóły: http://107szpitalwojskowy.sisco.info/?stanowiska=1&idr=127&status=1

Praca w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ pilnie zatrudni : mgr elektroradiologii, licencjata elektroradiologii, technika elektroradiologii.
wymagania : aktualne prawo wykonywania zawodu.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV z listem motywacyjnym na adres: 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@107sw.mil.pl

Forma zatrudnienia dowolna (umowa cywilno prawna lub umowa o pracę). Szczegółowe informacje oraz warunki zatrudnienia do uzgodnienia pod numerem telefonu

261 47 28 09- sekretariat,

261 47 28 01- z-ca dyrektora ds. medycznych

Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Ginekologiczno – położniczego z pododdziałem neonatologicznym

aqu

Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu
ul. Kołobrzeska 44
78-600 Wałcz
w porozumieniu z Wojskową Izbą Lekarską w Warszawie oraz Okręgową Izbą Lekarską w Koszalinie
ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Ginekologiczno – położniczego z pododdziałem neonatologicznym 107 szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ

Czytaj dalej →

Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej oraz Ordynatora Oddziału Chorób Zakaźnych

aqu

Informujemy, że w związku ze zgłoszeniem się tylko jednego kandydata w konkursie na stanowisko ordynatora oddziału chirurgii ogólnej, w poprzednim konkursie nie dokonano wyboru kandydata.
Podstawa: Art. 49. Ust 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 618),

W związku ze zgłoszeniem się tylko jednego kandydata w konkursie na stanowisko ordynatora oddziału chorób zakaźnych, w poprzednim konkursie nie dokonano wyboru kandydata.
Podstawa: Art. 49. Ust 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 618),

 

 

Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz w porozumieniu z Wojskową Izbą Lekarską w Warszawie oraz Okręgową Izbą Lekarską w Koszalinie ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału:

 • Chirurgii Ogólnej
 • Chorób Zakaźnych

 

 1. Pełna treść ogłoszenia o konkursie na stanowisko ordynatora oddziału chorób zakaźnych i chirurgii ogólnej
 2. Regulamin konkursu na stanowisko ordynatora oddziału chirurgii ogólnej
 3. Regulamin konkursu na stanowisko ordynatora oddziału chorób zakaźnych

 

Minister Obrony Narodowej ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa

aqu

MINISTER OBRONY NARODOWEJ
ogłasza konkurs na stanowisko ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA
w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
78-600 Wałcz ul. Kołobrzeska 44

Wymagane kwalifikacje:

 • tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny;
 • co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie;
 • wiedza w zakresie obowiązujących regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych.

Wymagane dokumenty :

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem;
 • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 • dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy;
 • inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym pełnić funkcje kierownicze;
 • zaświadczenie o niekaralności;
 • oświadczenie kandydata, że posiada zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, nie został względem niego wydany zakaz pełnienia funkcji związanych  z dysponowaniem środkami publicznymi;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko.

Kopie wszystkich dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata „za zgodność z oryginałem”. Na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej, kandydat będzie obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Dokumenty należy złożyć w dwóch zaklejonych kopertach z napisem: Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wałczu.

Na kopercie wewnętrznej, zawierającej dokumenty, kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz dane kontaktowe (telefon, adres e-mail).

Dokumenty należy składać osobiście lub listownie (decyduje data wpływu) na adres Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia MON, ul. Królewska 1, 00-909 Warszawa w terminie do dnia 06.06.2016 r.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu są udostępniane do wglądu w Departamencie Wojskowej Służby Zdrowia MON w Warszawie ul. Królewska 1 pok. nr 259A, w dniach roboczych
w godzinach 10.00–14.00 oraz w sekretariacie 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ  w Wałczu w dniach roboczych w godzinach 10.00–14.00.

Termin posiedzenia komisji konkursowej, na którym rozpatrywane będą kandydatury oraz prowadzone rozmowy z kandydatami określa się na dzień 15.06.2016 r. na godz. 10.00 w siedzibie 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu przy ul. Kołobrzeskiej 44.

 

Regulamin konkursu: Regulamin konkursu – zastępca ds. lecznictwa 107SW

Minister Obrony Narodowej ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

aqu

MINISTER OBRONY NARODOWEJ
ogłasza konkurs na stanowisko
ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA
w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
78-600 Wałcz ul. Kołobrzeska 44

Wymagane kwalifikacje:

 • tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny;
 • co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie;
 • wiedza w zakresie obowiązujących regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych.

 

Ogłoszenie o konkursie: ogłoszenie (pdf)

Regulamin konkursu: regulamin (pdf)

Ogłoszenie w BIP: link

Ogłoszenie o naborze kandydata na stanowisko: psycholog

aqu

Wałcz, dnia 18.02.2016r

Ogłoszenie o naborze kandydata

Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią – SPZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 ogłasza nabór na stanowisko:   psycholog

Czytaj dalej →

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko: pielęgniarka

aqu

Wałcz, dnia 22.12.2015r

Ogłoszenie o naborze kandydata

Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią – SPZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 ogłasza nabór na stanowisko: pielęgniarka

Ilość stanowisk: 1

1. Wymagania wobec kandydata obejmują:

 • wykształcenie: średnie medyczne w zawodzie pielęgniarka, licencjat pielęgniarstwa lub tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo oraz prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

 • znajomość przepisów prawa: Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej, Kodeks etyki zawodowej polskiej pielęgniarki i położnej, Ustawa o samorządach pielęgniarek i położnych

 • cechy osobowości: chęć niesienia pomocy, cierpliwość, opanowanie, komunikatywność, rzetelność, umiejętność współpracy w grupie, wysoka kultura osobista

2. Zakres zadań na stanowisku:

 • udzielanie pierwszej pomocy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia
 • ocena stanu ogólnego pacjenta i zapewnienie całościowej opieki pielęgniarskiej
 • prowadzenie dokumentacji medycznej
 • wykonanie wstępnej diagnostyki
 • przyjęcie pacjenta do szpitala
 • wykonanie czynności higienicznych u chorego
 • obsługa sprzętu medycznego i komputerowego

3. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny

 • kwestionariusz osobowy

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych specjalizacjach, kursach, szkoleniach

 • kserokopie świadectw pracy

 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

 • oświadczenie kandydata o niekaralności

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych – Dz.U.2014.1182 j.t.)

4. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Oferty należy składać w terminie do dnia 31 grudnia 2015r do Działu Kadr (pokój nr 121) bądź na adres:

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz – Dział Kadr

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu: 261 47 28 33 lub 261 47 28 23

5. Termin otwarcia ofert.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o terminie przeprowadzenia rozmów z kandydatami i o wynikach naboru, kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko: Ratownik Medyczny

aqu

Wałcz, dnia 22.12.2015r

Ogłoszenie o naborze kandydata

Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią – SPZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44

ogłasza nabór na stanowisko: ratownik medyczny

Ilość stanowisk: 1

1. Wymagania wobec kandydata obejmują:

 • wykształcenie: kwalifikacje określone w przepisach Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym – średnie lub wyższe

 • znajomość przepisów prawa: Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Kodeks Etyki Zawodowej, Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 • cechy osobowości: chęć niesienia pomocy, zdecydowanie, zdolność do szybkiego podejmowania decyzji, opanowanie, komunikatywność, rzetelność, umiejętność współpracy w grupie, wysoka kultura osobista.

2. Zakres zadań na stanowisku:

 • udzielanie pierwszej pomocy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia

 • ocena stanu ogólnego pacjenta i zapewnienie całościowej opieki pacjentowi w stanie zagrożenia życia

 • transportowanie osób w stanie nagłego zagrożenia życia

 • prowadzenie dokumentacji medycznej

 • wykonywanie wstępnej diagnostyki

 • wykonywanie czynności higienicznych u chorego

 • obsługa sprzętu medycznego i komputerowego

3. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny

 • kwestionariusz osobowy

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

 • kserokopie świadectw pracy

 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

 • oświadczenie kandydata o niekaralności

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych – Dz.U.2014.1182 j.t.)

4. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Oferty należy składać w terminie do dnia 31 grudnia 2015r do Działu Kadr (pokój nr 121) bądź na adres:

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz – Dział Kadr

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu: 261 47 28 10 lub 261 47 28 23

5. Termin otwarcia ofert.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o terminie przeprowadzenia rozmów z kandydatami i o wynikach naboru, kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

6. Dodatkowe informacje: umowa na zastępstwo

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko: pielęgniarka

aqu

Ogłoszenie o naborze kandydata

Dyrektor  107  Szpitala  Wojskowego  z  Przychodnią  –  SPZOZ  w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44, ogłasza nabór na stanowisko: pielęgniarka

Czytaj dalej →