Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Ginekologiczno – położniczego z pododdziałem neonatologicznym

aqu

Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu
ul. Kołobrzeska 44
78-600 Wałcz
w porozumieniu z Wojskową Izbą Lekarską w Warszawie oraz Okręgową Izbą Lekarską w Koszalinie
ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Ginekologiczno – położniczego z pododdziałem neonatologicznym 107 szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ


1. Kandydaci, ubiegający się o stanowisko objęte konkursem winni posiadać co najmniej kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na  poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 r. nr 151, poz. 896).

2. Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu zostaną udostępnione do zapoznania się na miejscu w sekretariacie dyrektora (budynek  główny), w  dni powszednie, w godzinach 8.00-14.00.

3. Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają oferty w zamkniętych kopertach opisanych w następujący sposób:
„Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Ginekologiczno – położniczego z pododdziałem neonatologicznym  107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu„

oraz umieszczają na kopercie swoje imię, nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego.

4. Oferta zawierać winna, pod rygorem jej nierozpatrzenia, dokumenty określone w § 12 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursów na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012, poz.182) oraz w Regulaminie przeprowadzania konkursu, dostępnym na stronie internetowej 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu (www.107sw.mil.pl).

5. Oferty należy składać w 107 szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz, sekretariat, I piętro, w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w prasie tj. do dnia 19.08.2016 r.

6. Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur przewiduje się nie później niż w terminie 60 dni od dnia, w którym upływa ostateczny termin złożenia ofert. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia komisji konkursowej.

 

Załącznik: regulamin konkursu

Wpis w BIP: http://107szpitalwojskowy.sisco.info/?stanowiska=1&idr=79&status=1

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu