Koordynatorzy oddziałów otolaryngologicznego i okulistyki

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.)

Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
78-600 Wałcz, ul. Kołobrzeska 44

Ogłasza
konkurs ofert w celu udzielenia zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych podmiotom wykonującym działalność leczniczą lub osobom legitymującym się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny w szczególności:

  1. Koordynatora oddziału otolaryngologicznego – udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziale otolaryngologicznym,  poradni otolaryngologicznej, pełnienie dyżurów medycznych (gotowości) w oddziale oraz koordynowanie pracy oddziału;
  2. Koordynatora oddziału okulistyki – udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziale okulistycznym, pełnienie dyżurów medycznych (gotowości) w oddziale oraz koordynowanie pracy oddziału.

Szczegóły: http://107szpitalwojskowy.sisco.info/?stanowiska=1&idr=127&status=1

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu