Minister Obrony Narodowej ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa

aqu

MINISTER OBRONY NARODOWEJ
ogłasza konkurs na stanowisko ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA
w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
78-600 Wałcz ul. Kołobrzeska 44

Wymagane kwalifikacje:

 • tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny;
 • co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie;
 • wiedza w zakresie obowiązujących regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych.

Wymagane dokumenty :

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem;
 • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 • dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy;
 • inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym pełnić funkcje kierownicze;
 • zaświadczenie o niekaralności;
 • oświadczenie kandydata, że posiada zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, nie został względem niego wydany zakaz pełnienia funkcji związanych  z dysponowaniem środkami publicznymi;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko.

Kopie wszystkich dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata „za zgodność z oryginałem”. Na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej, kandydat będzie obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Dokumenty należy złożyć w dwóch zaklejonych kopertach z napisem: Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wałczu.

Na kopercie wewnętrznej, zawierającej dokumenty, kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz dane kontaktowe (telefon, adres e-mail).

Dokumenty należy składać osobiście lub listownie (decyduje data wpływu) na adres Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia MON, ul. Królewska 1, 00-909 Warszawa w terminie do dnia 06.06.2016 r.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu są udostępniane do wglądu w Departamencie Wojskowej Służby Zdrowia MON w Warszawie ul. Królewska 1 pok. nr 259A, w dniach roboczych
w godzinach 10.00–14.00 oraz w sekretariacie 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ  w Wałczu w dniach roboczych w godzinach 10.00–14.00.

Termin posiedzenia komisji konkursowej, na którym rozpatrywane będą kandydatury oraz prowadzone rozmowy z kandydatami określa się na dzień 15.06.2016 r. na godz. 10.00 w siedzibie 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu przy ul. Kołobrzeskiej 44.

 

Regulamin konkursu: Regulamin konkursu – zastępca ds. lecznictwa 107SW

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu