Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko: pielęgniarka

aqu

Ogłoszenie o naborze kandydata

Dyrektor  107  Szpitala  Wojskowego  z  Przychodnią  –  SPZOZ  w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44, ogłasza nabór na stanowisko: pielęgniarka

Ilość stanowisk:  4

 1. Wymagania wobec kandydata obejmują:
 • wykształcenie: średnie medyczne w zawodzie pielęgniarka,
  licencjat pielęgniarstwa  lub tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo
  oraz prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
 • znajomość przepisów prawa: Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej, Kodeks etyki zawodowej polskiej pielęgniarki i położnej, Ustawa o samorządach pielęgniarek i położnych
 • cechy osobowości: cierpliwość, empatia, opiekuńczość, otwartość, łatwość nawiązywania kontaktów i umiejętność pracy w zespole
 1. Zakres zadań na stanowisku:
 • sprawowanie opieki nad pacjentem
 • zapewnienie bezpieczeństwa pacjentowi
 • realizacja zadań zgodnie z Polityką Jakości i misją szpitala
 • prowadzenie dokumentacji medycznej
 • wypełnianie zleceń w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji
 • obsługa sprzętu medycznego i komputerowego
 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny
 • kwestionariusz osobowy
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych specjalizacjach, kursach, szkoleniach
 • kserokopie świadectw pracy
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o niekaralności
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych -Dz.U.2014.1182 j.t.)
 1. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Oferty należy składać w terminie do dnia 21 grudnia 2015r  do Działu Kadr (pokój nr 121) bądź na adres:

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz-  Dział Kadr

Więcej informacji  uzyskać można pod numerem telefonu:  261 47 28 33 lub  261 47 28 23

 1. Termin otwarcia ofert.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o terminie przeprowadzenia rozmów z kandydatami i o wynikach naboru, kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu