Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko: Ratownik Medyczny

aqu

Wałcz, dnia 22.12.2015r

Ogłoszenie o naborze kandydata

Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią – SPZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44

ogłasza nabór na stanowisko: ratownik medyczny

Ilość stanowisk: 1

1. Wymagania wobec kandydata obejmują:

 • wykształcenie: kwalifikacje określone w przepisach Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym – średnie lub wyższe

 • znajomość przepisów prawa: Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Kodeks Etyki Zawodowej, Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 • cechy osobowości: chęć niesienia pomocy, zdecydowanie, zdolność do szybkiego podejmowania decyzji, opanowanie, komunikatywność, rzetelność, umiejętność współpracy w grupie, wysoka kultura osobista.

2. Zakres zadań na stanowisku:

 • udzielanie pierwszej pomocy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia

 • ocena stanu ogólnego pacjenta i zapewnienie całościowej opieki pacjentowi w stanie zagrożenia życia

 • transportowanie osób w stanie nagłego zagrożenia życia

 • prowadzenie dokumentacji medycznej

 • wykonywanie wstępnej diagnostyki

 • wykonywanie czynności higienicznych u chorego

 • obsługa sprzętu medycznego i komputerowego

3. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny

 • kwestionariusz osobowy

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

 • kserokopie świadectw pracy

 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

 • oświadczenie kandydata o niekaralności

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych – Dz.U.2014.1182 j.t.)

4. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Oferty należy składać w terminie do dnia 31 grudnia 2015r do Działu Kadr (pokój nr 121) bądź na adres:

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz – Dział Kadr

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu: 261 47 28 10 lub 261 47 28 23

5. Termin otwarcia ofert.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o terminie przeprowadzenia rozmów z kandydatami i o wynikach naboru, kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

6. Dodatkowe informacje: umowa na zastępstwo

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu