Koło naukowe 26.04.2019 r.

W ramach comiesięcznego tzw. „koła naukowego”, w dniu 26.04.2019 r. mieliśmy okazję wysłuchać wykładu dotyczącego współczesnej psychiatrii. Wykład przygotowany i wygłoszony został przez kierownika oddziału psychiatrii, Marzenę Żak. Tematyka prelekcji skupiona była wokół pacjenta  z zaburzeniami  psychicznymi w codziennej opiece medycznej oraz wynikającymi z racji schorzenia trudnościami jakie napotyka personel medyczny. Podczas wykładu poza wiedzą czysto teoretyczną, prezentowane były praktyczne wskazówki dotyczące możliwości radzenia sobie, w przypadku pacjentów ze schorzeniami psychiatrycznymi. W ramach kwestii organizacyjnych nasza prelegentka przybliżyła słuchaczom, obecny system pracy naszego oddziału psychiatrycznego jaki został uzyskany dzięki przeprowadzonej pełnej modernizacji. Spotkanie to przyczyniło się do wypracowania wspólnych zasad opieki nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi.

 

Wałcz, dnia 06.05.2019 r.

Krystyna Krogulewska

 

 

Koło naukowe: „Co lekarz praktyk powinien wiedzieć o chorobach nosa”, dr n.med. Piotr Rapiejko

W ramach comiesięcznego tzw. „koła naukowego”, w dniu 23.11.2018 r. mieliśmy okazję wysłuchać wykładu dotyczącego chorób nosa. „Co lekarz praktyk powinien wiedzieć o chorobach nosa”. Prelegentem był dr n.med.Piotr Rapiejko. adiunkt w Klinice Otolaryngologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Od 20 lat związany również z Zakładem Alergologii Akademii Medycznej w Warszawie, obecnie Zakładem Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Niezwykłe umiejętności przekazywania wiedzy przez naszego prelegenta spowodowały, że z wielką przyjemnością wysłuchaliśmy wykładu.

Nasz gość jest praktykiem w dziedzinie otolaryngologii oraz alergologii jest również niezwykle aktywny w dziedzinie naukowej. Za swój największy sukces naukowy. Piotr Rapiejko uważa stworzenie w 1989 roku Ośrodka Badania Alergenów Środowiskowych. Od 20 lat w sieci punktów pomiarowych ośrodka, na bazie światowej klasy aparatury pomiarowej, monitorowane jest w trybie ciągłym stężenie aeroalergenów (ziarna pyłku roślin i spor grzybowych) w atmosferze Polski. Na podstawie tych pomiarów opracowywane są komunikaty o stężeniu pyłku roślin. „Komunikaty dla alergików”, których współtwórcą jest Piotr Rapiejko, publikowane są od 1998 roku w dostępnych mediach. Jest wykładowcą i nauczycielem akademickim, autorem pięciu monografii oraz autorem trzydziestu jeden rozdziałów książkowych wydanych m.in. przez PZWL i PWN.W dorobek naukowy wchodzą również liczne artykuły krajowe i zagraniczne w czasopismach naukowych z zakresu laryngologii, alergologii i aerobiologii medycznej. Główne zainteresowania naukowe –naszego gościa skupiają się w obszarze fizjologii i patologii błony śluzowej nosa, zmysłu węchu i aerobiologii.

Wałcz, dnia 29.11.2018 r
Krystyna Krogulewska

Koło naukowe 19.06.2018

W ramach comiesięcznych tzw. „kół naukowych”, w dniu 19.06.2018 r mieliśmy przyjemność wysłuchać wykładu na temat traumy w aspekcie emocjonalnych doznań. Swoja wiedzą
i doświadczeniem podzieliła się z nami Bożena Kawicka, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, uczestnik wydarzeń na „Majdanie”. Zaangażowana w akcje pomocowe poszkodowanym i ich rodzinom w katastrofie pod Grenoble. Nasza prelegentka dzieliła się z nami swoją wiedzą i doświadczeniami.

W tej prelekcji, która jest abstractem krótkiego wykładu nt. „Emocjonalnego oblicza traumy” poszukiwano odpowiedzi na pytanie jaki jest związek emocji z powrotem pacjentów do równowagi po doświadczeniach traumy. Odpowiedzi na to pytanie udzielił nieżyjący już dr nauk medycznych, znany psychiatra, lekarz, nauczyciel duchowy i wykładowca. Jego prace związane z opracowaniem Mapy Poziomów Świadomości były pionierskie, a jego praktyka kliniczna była w latach 1968-1979 największą w USA. Opublikował setki artykułów wykładów oraz kilkadziesiąt książek. W 1973 roku, wraz z noblistą Linusem Paulingiem, napisał nowatorską książkę, Orthomolecular Psychiatry. Mapa Poziomów Świadomości  powstawała przez 20 lat w czasie, których dokonywano różnych kalibracji. D. Hawkins był w stanie przeanalizować pełne spektrum poziomów ludzkiej świadomości, rozwijając fascynującą mapę geografii doświadczeń człowieka. Ta „anatomia świadomości” oddaje kształt całej ludzkiej kondycji, pozwalając na wykonanie obszernej analizy emocjonalnego i duchowego rozwoju jednostek, społeczeństw i rasy ludzkiej w ogóle. Daje nam nie tylko nowe zrozumienie ludzkiej podróży we wszechświecie, ale też pokazuje nam miejsce, w którym my sami i inni znajdujemy się na drabinie duchowego wzrastania . Miliony wykonanych kalibracji, które potwierdziły to odkrycie, ujawniły warstwowy rozkład poziomów mocy w relacjach ludzkich, odsłaniając niezwykłe rozróżnienie między mocą a siłą oraz ich odpowiednimi jakościami.  To z kolei doprowadziło do wszechstronnej reinterpretacji ludzkiego zachowania, mającej wskazać te niewidzialne pola energii, które je kontrolują.
Punkt krytyczny odpowiedzi został wykalibrowany na skali świadomości na około 200. Jest to poziom powiązany z Odwagą. Wszystkie postawy, myśli, uczucia i związki, znajdujące się poniżej tego poziomu sprawiają, że osoba ulega osłabieniu. Postawy, myśli, uczucia , które są wykalibrowane wyżej, wzmacniają badanego. Jest to zatem punkt równowagi pomiędzy słabymi, a mocnymi atraktorami oraz negatywnym i pozytywnym oddziaływaniem. Na poziomach poniżej 200 podstawowym impulsem jest dążenie do przetrwania, pomimo że na samym dole skali, czyli w sferze beznadziei i depresji, brakuje nawet tego bodźca. Poziomy Strachu i Złości, znajdujące się wyżej, charakteryzują się egoistycznymi pobudkami, biorącymi się z popędu do osobniczego przetrwania. Na poziomie Dumy motyw przetrwania może ulec rozszerzeniu, obejmując także przetrwanie innych. W miarę jak przekroczy się linię graniczną pomiędzy negatywnymi i pozytywnymi aspektami Odwagi, dobrobyt innych ludzi staje się coraz bardziej istotny. Zanim osiągnie się poziom 500, szczęście innych jawi się już jako podstawowa siła motywacyjna. Poziomy powyżej 500 charakteryzują się zainteresowaniem uważnością duchową, tak w przypadku samego siebie, jak i reszty ludzi, a w miarę zbliżania się do 600 dobro ludzkości i dążenie do osiągnięcia oświecenia stają się najważniejszymi celami. Wiedza na temat stanów świadomości i możliwość zmiany aktualnych stanów pozwala dokonywać właściwej diagnozy pacjenta i planować pracę psychoterapeutyczną, aby umożliwić powrót do równowagi pacjentów po traumie związanejnp. z diagnozą dot. śmiertelnych chorób. Bożena Kawicka

Druga część szkolenia poświęcona była działalności medycznej oddziału ortopedycznego.część Nasz lekarz. Adam Bazyli zaprezentował krótki rys historyczny oddziału ortopedycznego wraz
z aktualnymi nowościami zabiegowymi wykonywanymi w oddziale.

Wałcz, dnia 02.07.2018 r
Krystyna Krogulewska

Koło Naukowe „Diagnostyka i leczenie stwardnienia rozsianego”

W dniu 15.06.2018 w sali konferencyjnej odbyło się kolejne spotkanie w ramach Koła Naukowego tutejszego szpitala, które zorganizował odział neurologiczny. Tematem wiodącym było stwardnienie rozsiane, które jako przewlekła i postępująca choroba układu nerwowego ma olbrzymi wpływ na funkcjonowanie chorych. Do niedawna osoby dotknięte tą przypadłością były niejako skazane na inwalidztwo, pomoc rodzin i opiekunów. Gwałtowny postęp metod diagnostyki i leczenia w ostatnich latach spowodował, że osoby chore mogą pracować, uprawiać sporty i spełniać marzenia.   Głównym prelegentem był Prof. hab. Dr n. med. Przemysław Nowacki, Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Zaproszony gość to wybitny specjalista z zakresu neurologii i neuropatologii, autor wielu publikacji i wystąpień polskich i zagranicznych, Rektor Pomorskiej Akademii Medycznej w latach 2005-2012, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego w ubiegłej kadencji, wieloletni konsultant wojewódzki w zakresie neurologii.

Spotkanie rozpoczął Dyrektor Jarosław Narloch witając i przedstawiając zaproszonych gości ,wśród których miło było kolejny raz ujrzeć Starostę Wałeckiego Dra B. Wankiewicza. Następnie Kierownik O. Neurologicznego dr n. med. M. Rogoziewicz przedstawił w krótkich słowach wstęp do poruszanego problemu  i jednocześnie podziękował za wsparcie Kliniki Neurologii w Szczecinie jako ośrodka merytorycznie nadrzędnego. Profesor P. Nowacki w ciepłych i pełnych uznania słowach wypowiedział się na temat działalności „naszej neurologii“ a następnie w ciekawy sposób przedstawił zagadnienie stwardnienia rozsianego . Jednocześnie podkreślił, iż chorzy z najbliższego terenu nie muszą dojeżdżać wiele kilometrów do Kliniki tylko mogą otrzymać fachową pomoc na miejscu, w Wałczu. W województwie zachodniopomorskim ośrodki zajmujące się wysokospecjalistycznym leczeniem stwardnienia rozsianego znajdują się tylko w Szczecinie oraz w Wałczu.

Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem personelu szpitala co dowodzi, że takie spotkania są bardzo potrzebne i przyczyniające się do dalszej poprawy procesu diagnostyczno-terapeutycznego chorych.

Szkolenie dla personelu OIOM

W dniu 27 kwietnia 2018 r w naszej sali audiowizualnej odbyło się kolejny raz Koło Naukowe. Głównym organizatorem byli lekarze Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii pod kierownictwem Jana Romaniuka. Podczas tego szkolenia podejmowane były przede wszystkim tematy związane z zasadami przygotowania pacjenta do zabiegów operacyjnych, w kontekście Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. (w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii). Prelegentem tego wykładu był Dawid Mielczarek, lekarz rezydent Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem wśród słuchaczy.

Czytaj dalej →

Higiena rąk to bezpieczna opieka

higiena_rak1Clean Care is Safer Care
Higiena rąk to bezpieczna opieka

Szpital bierze udział w programie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO- na rzecz iniscjatywy „Światowy Sojusz na Rzecz Bezpieczeństwa Pacjentów”) Clean Care is Safer Care: Higiena Rąk to Bezpieczna Opieka, nakierowany na redukowanie liczby zakażeń poprzez promowanie higieny rąk na wszystkich poziomach ochrony zdrowia na całym świecie.

W ramach tego programu, opracowano kompleksowy schemat działań, mający na celu wdrożenie właściwej higieny rąk w oparciu o publikacje, które jednogłośnie wskazują na fakt, iż tak prosta czynność jak mycie i dezynfekcja rąk istotnie przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa opieki nad pacjentem. Program higieny rąk WHO ma formę narodowej kampanii, obejmuje wytyczne postępowania; przewodnik wdrażania; materiały edukacyjne, w tym narzędzia do przeprowadzenia samooceny.

Realizacja dobrej praktyki w naszym Szpitalu to wdrażanie i propagowanie wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia, wykorzystując materiały i doświadczenia w tym zakresie.

Od września rozpoczynamy etap samooceny i ewaluacji w zakresie dojrzałości kultury higieny rąk.

Dzień 5 maja – Światowy Dzień Higieny Rąk zgodnie z inicjatywą WHO „Ratuj życie – Myj ręce”, ustanowiono w naszej placówce dniem promocji higieny rąk.

Epidemiolog Szpitala

Dobre praktyki postępowania dyspozytorów medycznych i zespołów ratownictwa medycznego z pacjentem z podejrzeniem udaru mózgu

W dniu 08.03.2018 r na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego w Szpitalu odbyło się szkolenie dla członków zespołów ratownictwa medycznego, dyspozytorów, pracowników Izby Przyjęć, Nocnej Opieki Zdrowotnej, pracowników Zakładu Diagnostyki Radiologicznej oraz laboratorium. Tematyka szkolenia związana była ze standardami postępowania w przypadku pacjentów z podejrzeniem udaru mózgu. Wykład prowadził kierownik oddziału neurologii z pododdziałem udarowym dr n. med. Marcin Rogoziewicz. Na wstępie prowadzący zapoznał słuchaczy ze statystykami ogólnoświatowymi jak i ogólnopolskimi dotyczącymi tej problematyki. Omówił, w szerokim zakresie zagadnienie udaru. Zaakcentował, iż udar mózgu należy traktować jako stan zagrożenia życia, a zatem wymaga on indywidualnego standardu postępowania. Wyjaśnił też istotę tego schorzenia w kontekście późniejszych deficytów u tego pacjenta. W opinii prowadzącego optymalny standard postępowania ma istotny wpływ na dalsze prognozy funkcjonowania tego pacjenta w społeczeństwie. Szkolenie to, miało również na celu wypracowanie wspólnych zasad postępowania. Wzbogacone było żywą dyskusją i zakończone wypracowaniem standardu postępowania dla wszystkich członków zespołu zaangażowanych w proces leczenia pacjenta z podejrzeniem udaru.

Wałcz, dnia 12.03.2018 r
Krystyna Krogulewska

Dobre praktyki postępowania (…) z pacjentem z podejrzeniem udaru mózgu

W dniu 08.03.2018 o godz. 10:00, w sali konferencyjnej szpitala odbędzie się wykład pt „Dobre praktyki postępowania dyspozytorów medycznych i zespołów ratownictwa medycznego z pacjentem z podejrzeniem udaru mózgu”. Wykład poprowadzi kierownik oddziału neurologicznego z pododdziałem udarowym dr n. med. M. Rogoziewicz.

Serdecznie zapraszamy wszystkich bezpośrednio zaangażowanych w proces postępowania z chorym z udarem mózgu w naszym szpitala tj ZRM, dyspozytorzy, pracownicy Izby Przyjęć, NPL, laboratorium, zakład radiologii, konsultanci z innych oddziałów oraz chętnych i zainteresowanych.

Migrena przewlekła i epizodyczna- aktualne wytyczne terapii

Dzięki działaniom dyrekcji udało się reaktywować w szpitalu działalność naukowo- edukacyjną o szerszym zasięgu niż dotychczas. W dniu 23 lutego 2018 r, na zaproszenie kierownika oddziału neurologicznego dr Marcina Rogoziewicza, prof. zw. dr hab. n. med. Wojciech Kozubski wystąpił z wykładem inauguracyjnym. Tematem prelekcji była „Migrena przewlekła i epizodyczna- aktualne wytyczne terapii”. Migrenę, współcześnie można uznać za jedną z najczęstszych schorzeń neurologicznych. Charakteryzuje się napadowym występowaniem bólów głowy, którym czasem towarzyszą dodatkowe objawy neurologiczne. Teorii dotyczących powstawania i rozprzestrzeniania się migrenowych bólów głowy jest wiele i żadna nie jest ostateczna i wyjaśniająca wszystkie wątpliwości. W naszym oddziale neurologicznym oraz poradni prowadzone jest leczenie migreny epizodycznej wg najnowszych wytycznych. Szczególnym udogodnieniem dla naszych pacjentów jest możliwość nowoczesnej i niezwykle skutecznej terapii migreny przewlekłej toksyną botulinową. Lekarze „naszej neurologii” uczestniczą w wielu specjalistycznych szkoleniach co później przekłada się na zastosowanie najnowszych metod terapii na tutejszym ośrodku. Wykład Prof. W. Kozubskiego skierowany był głównie do środowisk medycznych. Prowadzony był w bardzo ciekawy sposób. Puentowany często anegdotami.

Nasz gość jest kierownikiem Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego im. K.Marcinkowskiego w Poznaniu. Prof. W. Kozubski jest uznanym autorytetem w dziedzinie neurologii w Polsce jak i za granicą. Jest autorem i współautorem ponad 195 prac z zakresu neurologii, współredaktorem podręczników neurologii dla studentów medycyny oraz lekarzy, monografii o nowotworach układu nerwowego i innych pracach o naukowym charakterze, członkiem wielu towarzystw naukowych polskich i międzynarodowych, W latach 2011-2014 był Prezesem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, najważniejszego stowarzyszenia polskich neurologów, ponadto był wieloletnim konsultantem wojewódzkim na terenie Wielkopolski. Głównym obszarem jego zainteresowań jest problem bólów głowy, chorób naczyniowych układu nerwowego i stanów otępiennych. Nasz dr Marcin Rogoziewicz, od wielu lat współpracuje z Prof. Wojciechem Kozubskim w zakresie badań naukowych, publikacji do fachowych pism oraz doniesień zjazdowych. Prof. W. Kozubski aktywnie wspiera działalność naszego oddziału neurologicznego co jest niewątpliwie dużym wyróżnieniem dla 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu

 

Wałcz, dnia 27.02.2018 r

Profilaktyka chorób układu krążenia

OSOBY URODZONE W LATACH 1983 , 1978, 1973, 1968, 1963 (zadeklarowane do lekarzy POZ w Przychodni 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu)
zapraszamy do udziału w PROGRAMIE PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA.

Szczegółowych informacji udzielają lekarze i pielęgniarki POZ.

Ewa Dębska-Matwiejczyk
Wałcz,dn.09.01.2018r.