Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko: pielęgniarka

aqu

Wałcz, dnia 22.12.2015r

Ogłoszenie o naborze kandydata

Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią – SPZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 ogłasza nabór na stanowisko: pielęgniarka

Ilość stanowisk: 1

1. Wymagania wobec kandydata obejmują:

 • wykształcenie: średnie medyczne w zawodzie pielęgniarka, licencjat pielęgniarstwa lub tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo oraz prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

 • znajomość przepisów prawa: Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej, Kodeks etyki zawodowej polskiej pielęgniarki i położnej, Ustawa o samorządach pielęgniarek i położnych

 • cechy osobowości: chęć niesienia pomocy, cierpliwość, opanowanie, komunikatywność, rzetelność, umiejętność współpracy w grupie, wysoka kultura osobista

2. Zakres zadań na stanowisku:

 • udzielanie pierwszej pomocy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia
 • ocena stanu ogólnego pacjenta i zapewnienie całościowej opieki pielęgniarskiej
 • prowadzenie dokumentacji medycznej
 • wykonanie wstępnej diagnostyki
 • przyjęcie pacjenta do szpitala
 • wykonanie czynności higienicznych u chorego
 • obsługa sprzętu medycznego i komputerowego

3. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny

 • kwestionariusz osobowy

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych specjalizacjach, kursach, szkoleniach

 • kserokopie świadectw pracy

 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

 • oświadczenie kandydata o niekaralności

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych – Dz.U.2014.1182 j.t.)

4. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Oferty należy składać w terminie do dnia 31 grudnia 2015r do Działu Kadr (pokój nr 121) bądź na adres:

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz – Dział Kadr

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu: 261 47 28 33 lub 261 47 28 23

5. Termin otwarcia ofert.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o terminie przeprowadzenia rozmów z kandydatami i o wynikach naboru, kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu